Polityka Prywatności

portaart.pl > Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem, są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jest PORTAART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gubińskiej 23, 60-163 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001048111, REGON: 525902041, NIP: 7792557548, adres poczty elektronicznej: biuro@portaart.pl, numer telefonu +48 618 610 017 (biuro) / +48 530 011 693 (w godz. 17:00 – 20:00) / +48 607 515 870 (studio graficzne).

2. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Z Administratorem możesz się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: biuro@portaart.pl bądź poczty tradycyjnej pisząc na adres pocztowy: ul. Gubińska 23, 60-163 Poznań.

3. W jaki sposób Administrator wszedł w posiadanie Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.portaart.pl (dalej jako: Serwis) oraz w związku, w szczególności z podaniem przez Ciebie Twoich danych osobowych podczas wypełniania formularza kontaktowego, podczas zapisywania się do usługi newsletter czy składania zamówienia w sklepie internetowym dostępnym na ww. stronie internetowej.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Porta Art?
Każdorazowo cel, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisie.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
a) na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnej zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne do zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z poniższych podstaw prawnych przetwarzania danych; Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w szczególności usług opisanych w Regulaminie Serwisu, w tym usługi udostępniania przez Administratora treści w Serwisie, usługi wysyłki newslettera, usługi kontaktu z Administratorem przy pomocy formularza kontaktowego, usługi zakupu produktów oferowanych w Serwisie;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umów zawieranych między Tobą, a Administratorem w ramach sklepu internetowego dostępnego w Serwisie,
w tym obsługi reklamacji;
d) na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji wszelkich innych umów zawieranych między Administratorem a Tobą w ramach Serwisu lub w związku
z Serwisem, a także poza Serwisem w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora; przy czym: (1) przetwarzanie, o którym mowa w lit. b)-d) powyżej, obejmuje zarówno podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak i wykonanie umowy i odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów; (2) podanie przez Ciebie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją niepodania obligatoryjnie wymaganych danych jest nie zawarcie umowy lub co najmniej brak możliwości jej wykonania, za który Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
e) na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych;
f) na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: dochodzenia
i zabezpieczenia roszczeń, przetwarzanie danych w sytuacjach skorzystania przez Ciebie z prawa do odstąpienia od umowy, obsługi żądań lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, archiwizacji ofert składanych przez Administratora, jak i korespondencji z udziałem Administratora, prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług, prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora, prowadzenie marketingu w ramach newslettera (jeśli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie), prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu oraz śledzenia ruchu w ramach Serwisu (również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies)

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, o czym zostaniesz każdorazowo poinformowany. Dane oznaczone jako obligatoryjne do podania są niezbędne do korzystania z usług dostępnych w Serwisie i w przypadku braku ich podania usługi nie będą mogły być świadczone.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną danych, jak również cele przetwarzania danych osobowych wskazane są na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane Użytkowników podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie,
np. agencjom marketingowym, zaufanym partnerom, podwykonawcom usług świadczonych przez Administratora, poprzedzając to zawarciem odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Ci wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich uprawnień wynikających z RODO, na podstawie którego przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do treści Twoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane i w jakim zakresie, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
b) do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania od Administratora usunięcia danych;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
h) do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Realizacja powyższych praw możne nastąpić poprzez złożenie wniosku do Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@portaart.pl bądź poczty tradycyjnej na adres: ul. Gubińska 23, 60-163 Poznań.

Wniosek powinien zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać, jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakiego rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie wniosku o dane, które są mu potrzebne do należytego zrealizowania wniosku. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku poinformuje wnioskodawcę o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje również o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi, z podaniem przyczyny przedłużenia terminu. Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie odpowiedź może – na żądanie wnioskodawcy– zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez wnioskodawcę adres e-mail.

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Jednocześnie, jeżeli Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniane są przez Administratora PORTAART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gubińskiej 23, 60-163 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001048111, REGON: 525902041, NIP: 7792557548. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mogły mieć również podmioty przetwarzające Twoje dane na zlecenie Administratora, tzw. odbiorcy danych. Mogą być nimi dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczący dla Administratora usługi informatyczne lub podwykonawcy i profesjonalni doradcy w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do prowadzenia przez Administratora działalności. Twoje dane osobowe Administrator może przekazać także innym podmiotom, ale wyłącznie gdy zobowiązują go do tego przepisy prawa.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) oraz zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe takiej osoby
– w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem – nie będą więcej przetwarzane do celów marketingowych.

10. Czy Administrator przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego)?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

11. Czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Twoje prawa.

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w ramach Serwisu, a w przypadku gdy zapisałeś/aś się do newsletter stosowna informacja o zmianach wysłana będzie również na podany przy zapisie adres e-mail.